【TIMTOS 2023】 MeSure 數位化組裝履歷生產系統 Assembly Digitalization and Traceability System 2023.03.02

     
   
     
 
👉 
欲知更多內容可參閱「MeSure 數位化組裝生產履歷系統

👉 加入「工具機產業規範平台」,下載組裝品質規範表單
 
 
 
  工具機產業發展處
先進製造技術部

吳仲偉 經理
Tel:(04) 23599009 # 860
 Mail:e9915@mail.pmc.org.tw

黃韋倫 副理
Tel:(04) 23599009 # 363
 Mail:e10117@mail.pmc.org.tw